W Stalowej Woli

Dofinansowanie NGO w zakresie działań na rzecz niepełnosprawnych

Dofinansowanie NGO w zakresie działań na rzecz niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu stalowowolskiego na dofinansowanie zadania „Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Na ten cel przeznaczono 34 tys. zł. Wnioski można składać do 4 marca do godz 8:00 w sekretariacie starosty (pok. 108) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Działania powinny być realizowane maksymalnie do 13 grudnia. Oferta powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł w kwocie minimum 10% przewidywanego kosztu zadania publicznego,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
7) w punkcie IV. 5 należy wypełnić „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie jest wymagane wypełnienie części „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

Do wniosku należy również dołączyć aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru oraz oświadczenie o następującej treści: „Względem organizacji nie jest prowadzone postępowanie windykacyjne lub komornicze”.
Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się w szczególności:

1. możliwość realizacji zadania,
2. kalkulację kosztów realizacji, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
3. wnioskowaną wysokość środków publicznych,a
4. potrzeby Powiatu i jego mieszkańców,
5. zgodność zadania z Programem Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi,
6. zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów,
7. nowatorstwo,
8. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania,
9. dotychczasową współpracę z organami powiatu oraz innymi instytucjami publicznymi.

Informacje o konkursie i wzory wniosków dostępne są w:

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 415.
2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

W razie pytań można kontaktować się z Karoliną Paleń: pok. 415, tel. (15) 643 37 05 w godz. 7:00-14:00.

Amelia Chodorek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Lubisz rysować? Lubisz malować? – zapraszamy do Akademii sztuki w MBP

stw24.pl26 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

Przedszkolaki udekorowały Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021