W Stalowej Woli

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z siedzibą: ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Stalowa Wola. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

1.Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:

1)     udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny),

2)     udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym: w instytucjach kultury, w administracji publicznej w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym),

3)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

4)     nieposzlakowana opinia,

5)     złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

2.Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:

1)     wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa,

2)     ukończonymi studiami podyplomowymi lub kursami, szkoleniami z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków,

3)     znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, w szczególności muzeów,

4)     znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej, w szczególności muzealnej,

5)     znajomością zagadnień związanych z organizacją i działalnością Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli,

6)     osiągnięciami w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

7)     doświadczeniem w realizacji projektów kulturalnych,

8)     zdolnościami organizatorskimi,

9)     dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

3.Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:

1)     życiorysu zawodowego ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa §1 pkt. 2,

2)     koncepcji programowej w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli opracowanej na okres 5 lat, o objętości maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4, zawierającej:
a) wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej, badawczej i wizerunkowej,
b) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe Muzeum i środki zewnętrzne,
c) jednostronicowe streszczenie koncepcji, wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.

4.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:

1)     pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu, zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e‑mail/numer telefonu i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie, do realizacji celów do jakich zostały zebrane,

2)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.),

3)     oświadczenia uczestnika konkursu o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w § 1 pkt. 3,

4)     oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)     oświadczenie uczestnika o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

5.Informacje dodatkowe:

1)     uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek,

2)     do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata,

3)     przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,

4)     niezłożenie kompletu dokumentów określonych w §3-4 lub złożenie ich po terminie określonym w § 8 ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,

5)     na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno‑finansowe działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2021 roku,

6)     zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli,

7)     Informacji o konkursie udziela podinspektor ds. organizacyjnych, Wydział Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 35 53, e-mail: mkulaga@stalowawola.pl

6.Informacja o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1)     zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie,

3)     planowanie i wdrażanie programu działania i rozwoju Muzeum,

4)     przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia,

5)     wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum,

6)     wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum,

7)     sprawowanie kontroli zarządczej,

8)     współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.

7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Stalowej Woli powoła Komisję Konkursową, określając jej skład oraz regulamin i harmonogram pracy Komisji.

8.1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – nie otwierać” oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym należy kierować na adres:

Wydział Organizacji i Informatyzacji
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, Stalowa Wola.”

  1. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
  • 9.1. Nieprzekraczalny termin składania ofert – do 31 marca 2021 roku. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
  1. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.
  2. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, które obejmują:

1)     otwarcie ofert i ocenienie ich pod względem formalnym,

2)     rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili kryteria formalne.

  1. Komisja ma prawo skontaktować się z wybranymi kandydatami.
  2. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego 16 kwietnia 2021 roku.
  3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Konkurs „Tytus w Stalowej Woli”

stw24.pl8 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Dworzec PKP w Rozwadowie odzyska dawny blask

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021

Od 27 marca zmiany w obostrzeniach – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie…

stw24.pl25 marca 2021

Najwyżsi rangą Dowódcy Polskiej Armii z wizytą w HSW

stw24.pl24 marca 2021

Testy na koronawirusa w szpitalu w nowym punkcie

stw24.pl24 marca 2021