W Stalowej Woli

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z siedzibą: ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Stalowa Wola. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

1.Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:

1)     udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny),

2)     udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym: w instytucjach kultury, w administracji publicznej w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym),

3)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

4)     nieposzlakowana opinia,

5)     złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

2.Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:

1)     wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa,

2)     ukończonymi studiami podyplomowymi lub kursami, szkoleniami z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków,

3)     znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, w szczególności muzeów,

4)     znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej, w szczególności muzealnej,

5)     znajomością zagadnień związanych z organizacją i działalnością Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli,

6)     osiągnięciami w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

7)     doświadczeniem w realizacji projektów kulturalnych,

8)     zdolnościami organizatorskimi,

9)     dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

3.Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:

1)     życiorysu zawodowego ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa §1 pkt. 2,

2)     koncepcji programowej w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli opracowanej na okres 5 lat, o objętości maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4, zawierającej:
a) wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej, badawczej i wizerunkowej,
b) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe Muzeum i środki zewnętrzne,
c) jednostronicowe streszczenie koncepcji, wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.

4.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:

1)     pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu, zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e‑mail/numer telefonu i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie, do realizacji celów do jakich zostały zebrane,

2)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.),

3)     oświadczenia uczestnika konkursu o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w § 1 pkt. 3,

4)     oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)     oświadczenie uczestnika o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

5.Informacje dodatkowe:

1)     uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek,

2)     do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata,

3)     przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,

4)     niezłożenie kompletu dokumentów określonych w §3-4 lub złożenie ich po terminie określonym w § 8 ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,

5)     na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno‑finansowe działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2021 roku,

6)     zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli,

7)     Informacji o konkursie udziela podinspektor ds. organizacyjnych, Wydział Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 35 53, e-mail: mkulaga@stalowawola.pl

6.Informacja o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1)     zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie,

3)     planowanie i wdrażanie programu działania i rozwoju Muzeum,

4)     przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia,

5)     wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum,

6)     wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum,

7)     sprawowanie kontroli zarządczej,

8)     współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.

7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Stalowej Woli powoła Komisję Konkursową, określając jej skład oraz regulamin i harmonogram pracy Komisji.

8.1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – nie otwierać” oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym należy kierować na adres:

Wydział Organizacji i Informatyzacji
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, Stalowa Wola.”

  1. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
  • 9.1. Nieprzekraczalny termin składania ofert – do 31 marca 2021 roku. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
  1. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.
  2. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, które obejmują:

1)     otwarcie ofert i ocenienie ich pod względem formalnym,

2)     rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili kryteria formalne.

  1. Komisja ma prawo skontaktować się z wybranymi kandydatami.
  2. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego 16 kwietnia 2021 roku.
  3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021