Skorzystaj z Bezpłatnej Pomocy Prawnej!


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt Fundacja Masz Prawo
+48502371774
Visit Website
PLN 0.00
Więcej informacji

Fundacja „Masz Prawo”, realizując zadanie pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim” finansowane z budżetu państwa ze środków otrzymanych od Powiatu Stalowowolskiego obejmujące bezpłatny dostęp do pomocy prawnej, prowadzi od stycznia 2018 roku Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Stalowej Woli oraz w Zaklikowie, Pysznicy, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach i Bojanowie.
W Punkcie można zasięgnąć porad prawnych, w tym pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym.
Do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej zapraszamy: osoby, które nie ukończyły 26. roku życia; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; osoby, które ukończyły 65. lat; osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci; weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną; kobiety w ciąży.
Porady świadczone są przez prawników z zachowaniem zasad zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacje, w tym harmonogram świadczenia pomocy prawnej są dostępne w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz na naszej stronie internetowej: www.maszprawo.net lub www.facebook.com/Fundacja-Masz-prawo-1660779820862086/