W Stalowej Woli

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r poz. 247), art. 10 ust. 1 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu pt. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2016-2023”, zwanego dalej: Aktualizacją Planu Transportowego

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców Miasta Stalowej Woli na temat zapisów ww. Aktualizacji Planu Transportowego, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 82/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.,
 3. Opinie do projektu ww. dokumentu należy składać na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia.
 4. Opinie do projektu można przekazać w następujących formach:
  • w formie pisemnej (wg w/w formularza);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wg w/w formularza).
  • za pomocą elektronicznej ankiety, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli: www.stalowawola.pl, stronie BIP Urzędu Miasta Stalowej Woli: bip.stalowawola.pl (zakładka: Konsultacje społeczne),

LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_B50HPkO30XZK8H7bEcbKIR4fq5k2blay5EpSPAWbH36roA/viewform

 1. Uwagi na formularzu niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem lub przesłane w formie innej niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 2. Wypełniony formularz prosimy przekazywać:

– pocztą elektroniczną na adres e-mail: pkuznar@stalowawola.pl
(tytuł: „Konsultacje społeczne Aktualizacji Planu Transportowego”) lub

– dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (z dopiskiem: „Konsultacje społeczne Aktualizacji Planu Transportowego”) w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

 1. Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie uwag i wniosków zebranych w ramach konsultacji jest Gmina Stalowa Wola.
 2. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
 • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 • opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Załączniki:

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 82/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.

Projekt aktualizacji planu transportowego na lata 2020 – 2036

Projekt aktualizacji planu transportowego na lata 2020 – 2036 (mapa)

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz do zgłaszania uwag drogą elektroniczną

Formularz do zgłaszania uwag drogą elektroniczną wersja edytowalna

 

 

 

 

Źródło U.M Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nowa lokalizacja Rozwadowskiego Targu Staroci

stw24.pl13 maja 2021

Uwaga! Prognozowane na dziś burze z gradem

stw24.pl13 maja 2021

Sprzęt dla szpitala od Gminy Ulanów

stw24.pl12 maja 2021

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021