W Stalowej Woli

Pomoc osobom pokrzywdzonym

Pomoc osobom pokrzywdzonym

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny realizuje projekt w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz w osiemnastu jego filiach i Mobilnych Centrach Pomocy.

Bezpłatna pomoc skierowana jest do osób, których dotknęło pokrzywdzenie między innymi: wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenia, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie ciała lub mienia itp. – oferując pomoc w zakresie:
– organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
– pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
– finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

źródło: UM Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021

Kiermasz i inne atrakcje na Tydzień Bibliotek

stw24.pl5 maja 2021