W Stalowej Woli

Powiat dla NGO w 2018 roku

Powiat dla NGO w 2018 roku

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z realizacji rocznego “Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Program zakładał wzmocnienie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów przy realizacji zadań publicznych: prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Za podstawowe kryteria wyboru organizacji przyjęto prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz powiatu i jego mieszkańców oraz wiarygodność, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. Jako priorytetowe uznano obszary:

1) pomoc społeczna
2) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
5) wypoczynek dzieci i młodzieży
6) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8) promocja i organizacja wolontariatu
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych objętych programem planowano przeznaczyć dotacje w wysokości 8 411 550,34 zł ostatecznie przekazano kwotę o 64 315,36 zł mniejszą. Ponadto NGO i inne podmioty niepubliczne otrzymały z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 143 759 zł na realizację zadań publicznych.

W 2018 roku w starostwie odbyły się cztery bezpłatne szkolenia: “Zmiany w ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych po 25 maja 2018 roku”, “Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Działaj Lokalnie”, “Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i “Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Równać szanse”. Powiat został jednym z piętnastu ośrodków mogących wdrożyć projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Agata Linek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Baseny i pływalnie znów mogą działać. Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać

stw24.pl5 czerwca 2020

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl5 czerwca 2020

Wyłudzali leasingi, kredyty – CBŚP rozbiło grupę

stw24.pl5 czerwca 2020

Samochód pożarniczy dla OSP Antoniów?

stw24.pl5 czerwca 2020

Trzy miesiące aresztu za sprawców rozboju

stw24.pl5 czerwca 2020

Płacił zbliżeniowo cudzą kartą wpadł ręce policji

stw24.pl4 czerwca 2020

Imię dla edukacyjnego robocika wybrane!

stw24.pl3 czerwca 2020

Kolejne obywatelskie zatrzymanie pijanego

stw24.pl3 czerwca 2020

Tomasz Solecki nowym prezesem „Stal” Stalowa Wola PSA

stw24.pl2 czerwca 2020