W Stalowej Woli

Powiat dla NGO w 2018 roku

Powiat dla NGO w 2018 roku

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Program zakładał wzmocnienie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów przy realizacji zadań publicznych: prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Za podstawowe kryteria wyboru organizacji przyjęto prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz powiatu i jego mieszkańców oraz wiarygodność, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. Jako priorytetowe uznano obszary:

1) pomoc społeczna
2) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
5) wypoczynek dzieci i młodzieży
6) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8) promocja i organizacja wolontariatu
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych objętych programem planowano przeznaczyć dotacje w wysokości 8 411 550,34 zł ostatecznie przekazano kwotę o 64 315,36 zł mniejszą. Ponadto NGO i inne podmioty niepubliczne otrzymały z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 143 759 zł na realizację zadań publicznych.

W 2018 roku w starostwie odbyły się cztery bezpłatne szkolenia: „Zmiany w ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych po 25 maja 2018 roku”, „Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Działaj Lokalnie”, „Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i „Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Równać szanse”. Powiat został jednym z piętnastu ośrodków mogących wdrożyć projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Agata Linek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021