W Stalowej Woli

Powiat wyemitował obligacje

Powiat wyemitował obligacje

Decyzję o wyemitowaniu 20 635 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, na łączną kwotę 20 635 000 zł podjęli radni powiatu stalowowolskiego na ostatniej sesji. Wykup tych papierów wartościowych ma nastąpić do 2033 roku.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Będą to obligacje na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone.

Jak czytamy w podjętej uchwale  celem emisji tych papierów wartościowych jest finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, który wynika z konieczności poniesienia wydatków na finansowanie inwestycji, głównie z zakresie infrastruktury drogowej, informatyki, ochrony zdrowia i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 – 2018.

Obligacje zostaną wyemitowane w 17 seriach do końca przyszłego roku. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu. Wykup kolejnych serii obligacji ma być od 2029 r. do 2033 r. według wartości nominalnej.

Dopuszczona jest się możliwość wykupu przez powiat przed terminem wykupu w celu umorzenia oraz możliwość przesuwania emisji obligacji pomiędzy latami i rezygnacji z emisji.
Oprocentowanie obligacji naliczana ma być od wartości nominalnej, będzie zmienne i równe stawce WIBOR6M powiększonej o marżę.
Za zawarcie umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą  oprocentowania, dokonywaniem wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji odpowiedzialny jest zarząd powiatu.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021