W Stalowej Woli

Prezydent łamie konstytucję?

Prezydent łamie konstytucję?

Tak wynika z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, które pismem z dnia 12 lutego zdecydowało w całości uchylić decyzję Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego dotyczącą odmowy udostępnienie informacji publicznej w zakresie kwoty w związku z organizacją w dniu 5 sierpnia 2018 roku koncertu w ramach cyku „Lato, muzyka, zabawa – wakacyjna trasa Dwójki”. SKO zarzuca prezydentowi m.in. łamanie art. 61 Konstytucji RP.

Zaczęło się w sierpniu

Stowarzyszenie „Nasze Miasto” 21 sierpnia skierowało do prezydenta wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który zawierał pytania o koszty, jakie miasto poniosło w związku z organizacją różnych uroczystości (w tym imprezy TVP 2), promocję miasta i prezydenta, a także umów z mediami. Zgodnie z prawem odpowiedź powinna zostać wysłana najpóźniej 4 września. Tymczasem 3 września prezydent wysłał pismo, w którym uznał informacje dotyczące kosztów imprez i rejestru umów za informacje przetworzone (zgodnie z orzecznictwem sądów są nimi informacje, którymi wnioskodawca nie dysponuje), a stowarzyszenie wezwał do wykazania, że żądane informacje są istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie nie podał w ustawowym terminie informacji o kosztach promocji.

Długi, kredyty, a informacje o kosztach imprez są nieistotne?

13 września stowarzyszenie wystosowało pismo wskazujące na interes publiczny: promowanie idei jawności, przejrzystości procedur i działań podejmowanych przez władze, a także potrzebę wyrobienia sobie przez mieszkańców własnego zdania w sprawie poniesionych przez samorząd kosztów. Na to pismo prezydent odpowiedział już po terminie, po wyborach, bo dopiero 26 listopada (zgodnie z prawem odpowiedź powinna zostać wysłana najpóźniej 27 września, lub – po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, co nie nastąpiło – 13 listopada) nie udzielając informacji o kosztach umowy z TVP, które uznał za informacją poufną. Decyzja w tej sprawie została wydana 30 listopada. W jej uzasadnieniu prezydent twierdził, że TVP, będące przecież podmiotem publicznym i utrzymywanym z podatków, zastrzegła w umowie poufność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o finansach publicznych odnośnie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Niedozwolone klauzule tajności

18 grudnia 2018 „Nasze Miasto” złożyło w Urzędzie Miasta odwołanie od tej decyzji do SKO, w którym czytamy: „Powoływanie się (…) na klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być skuteczne, gdyż są to klauzule abuzywne [stanowiące nadużycie, zawierające niedozwolone zapisy – przyp. red.] (…) i nie powinny być zawarte w umowach między podmiotami, które są finansowane ze środków publicznych(…). Takie przepisy pozostają w sprzeczności z art. 33 i 35 ustawy o finansach publicznych stanowiących zasadę jawności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Stowarzyszenie zarzuciło także prezydentowi łamanie Konstytucji RP, a konkretnie art. 61 dotyczącego prawa do uzyskania informacji o działalności podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej i gospodarujące mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Pańtwa.

Konstytucja jest ustawą zasadniczą!

12 lutego SKO przyznało rację Stowarzyszeniu „Nasze Miasto”. W obszernym 8-stronicowym uzasadnieniu (dostępnym na stronie SNM) SKO nie podzieliło stanowiska prezydenta jakoby klauzula poufności w tym przypadku miała rację bytu, powołując się na Konstytucję RP i podkreślając, że informacja dotyczy sprawowania władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym. Ograniczenie praw konstytucyjnych może być podyktowane jedynie ochroną praw i wolności innych osób, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem lub ważnym interesem państwa. Kolegium jasno precyzuje nadrzędność konstytucji: „(…) ustawy powinny być interpretowane w taki sposób, aby gwarantować jednostkom (…) szerokie uprawnienia (…), a wszelkie wyjątki winny być rozumiane wąsko”. Ponadto, prezydentowi został zarzucony brak rzetelnego uzasadnienia odmownej decyzji nazywając przytoczenie artykułów z ustaw „lakonicznymi”. Nie dokonano też rzetelnej oceny sytuacji, a odmowę dostępu do informacji oparto na zdaniu TVP, bez sprawdzenia czy istnieją przesłanki do utajnienia informacji. SKO wielokrotnie podkreśla wyjątkowość sytuacji utajnienia informacji, które przez prezydenta zostało potraktowane jako czynność standardowa. Włodarzowi zwrócono również uwagę na fakt, iż prawo do informacji publicznej jest określone ustawą o dostępie do informacji publicznej, a nie kodeksem postępowania administracyjnego, na które powołuje się prezydent.Prezydent ma możliwość wnieść sprzeciw wobec decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Czy z niej skorzysta?

Będą wnioski z lekcji prawa?

Jak prezydent sam siebie nazywa – z zawodu jest podwójnym magistrem. Niektórym zwizualizuje się teraz przed oczami Barbara Rylska, która w rewelacyjnej komedii „Poszukiwany, poszukiwana: Stanisława Barei (a kogóż by innego!) z dumą oświadcza swej gosposi Marysi (Wojciech Pokora): „Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem”. Może gdyby prezydent z zawodu był politologiem albo (przede wszystkim) radcą prawnym to byłby bardziej obeznany ze znaczeniem konstytucji. Nie zawsze warto brać przykład z góry (patrz: PAD) . Najwyraźniej tytuł magistra prawa nie tylko do niczego nie zobowiązuje, ale też o niczym nie świadczy.

Amelia Chodorek

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Lubisz rysować? Lubisz malować? – zapraszamy do Akademii sztuki w MBP

stw24.pl26 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

Przedszkolaki udekorowały Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021