W Stalowej Woli

“Przemóc przemoc” – pomoc w Stalowej Woli

“Przemóc przemoc” – pomoc w Stalowej Woli

Urząd Miasta we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej realizuje do grudnia 2015 roku projekt pn. „Przemóc przemoc” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Potrzeba realizacji projektu wynika z zadań nałożonych na gminy w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zapisane zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

Głównym celem projektu jest realizacja działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promowaniu konstruktywnych zachowań w rodzinach oraz wyposażenie osób bezpośrednio uczestniczących w projekcie w niezbędne narzędzia do budowania bezpiecznych relacji z bliskimi, kończenia związków niebezpiecznych, toksycznych oraz tworzenie własnego, pozytywnego wizerunku siebie.
Doświadczenia poprzednich edycji pokazały jak ważne są pozytywne i prawidłowe więzi rodzinne czy międzypokoleniowe oraz umiejętności wychowawcze, i jak istotne jest ich wzmacnianie w profilaktyce przemocy ponieważ stanowią jedną z najważniejszych grup czynników chroniących.
W związku z problemami zarówno osób dorosłych jak i młodych ludzi dotyczących regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem (np. ucieczki w kontakty on-line czy dopalacze skutkujące wzrostem agresji) zaplanowane zostały warsztaty weekendowe pn. „Jesienny Maraton Warsztatowy”.
W każdej grupie odbiorców realizowane będą różne formy oddziaływań, głównie będą to działania informacyjno-edukacyjne i psychoedukacyjne, a wybrane działania poddane zostaną ewaluacji.

Działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne i obejmują:
1) Diagnozę zjawiska przemocy – wykonane zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców, pracowników instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Diagnoza będzie stanowiła weryfikację oraz podstawę do planowania kolejnych działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata.

2) Działania informacyjne skierowane do mieszkańców w formie kampanii lokalnej i strony internetowej poświęconej zadaniom gminy oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Strona będzie zawierała m.in.: treści merytoryczne, zapisy prawne, bazę danych instytucji i realizowanych przez nie działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Powstanie również broszura bądź ulotka na temat ”Jak sobie radzić z trudnymi emocjami – krok po kroku”, a dla młodzieży ogłoszony zostanie konkurs na ulotkę dotyczącą tego w jaki sposób regulować emocje bez ucieczki w destrukcyjne zachowania i substancje psychoaktywne.

3) Działania pomocowe, które realizowane będą w formie specjalistycznego poradnictwa oraz oddziaływań terapeutycznych dla konkretnych grup odbiorców. Znalazły się tutaj:
– porady i konsultacje prawne dla członków rodzin uwikłanych w przemoc dostępne w dwóch miejscach: w siedzibie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Polnej 18 po wcześniejszym umówieniu oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Tarcza” przy Al. Jana Pawła II 5 w piątki w godz. 16.15-18.00;
– warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych uzupełniające podstawowy program terapeutyczny realizowany w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu;
– grupa wsparcia dla absolwentów programu korekcyjno-edukacyjnego.

4) Działania edukacyjne dla mieszkańców, w ramach których realizowane będą:
– „Szkoła dla rodziców” oraz „Szkoła dla babć i dziadków” po 1 edycji każda. Celem „Szkoły dla rodziców” jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, jest to nauka dialogu i kształtowanie głębszych relacji. Warsztatami chcemy szczególnie zainteresować ojców, dla których zorganizowany zostanie również wspólny jednodniowy wyjazd razem z dziećmi, który pilotażowo odbył się w zeszłym roku, a jego celem jest wzmocnienie więzi, relacji między ojcem, a dziećmi. Pomysł realizacji „Szkoły dla babć i dziadków” zrodził się na bazie sygnałów od rodziców, aby pomóc oddzielić rolę babci czy dziadka od roli rodzica. Prawidłowo nawiązana więź między dziećmi, a dziadkami wpływa na prawidłowy przebieg procesów rozwoju rodziny, buduje szacunek do samych siebie i do osób starszych, co stanowi profilaktykę przeciwdziałania przemocy również wobec tych ostatnich.
– „Jesienny Maraton Warsztatowy”, do udziału w którym zaproszone zostaną osoby dorosłe i młodzież szkół średnich. Jest to oferta skierowana do osób zainteresowanych nauką bądź doskonaleniem umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji, umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, napięciami a także rozwiązywaniu konfliktów. Warsztaty będą realizowane w formie dwudniowych spotkań.
– Na zakończenie projektu wystawiony zostanie spektakl teatralny pt. „Początek”. Spektakl ma na celu pokazanie widzom szansy na wyjście z destrukcyjnej sytuacji, w której znajduje się rodzina, a początkiem zmiany ma być proces zrozumienia historii swojej rodziny. Na spektakl zaprosimy przede wszystkim uczestników naszych działań, a podczas spektaklu rozdysponowane zostaną kalendarze poświęcone tematyce projektu.

5) Dla pracowników służb i instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane zostaną: szkolenie „Szkoła dla rodziców cz. 2 Rodzeństwo”, superwizje dla grup roboczych, warsztaty w oparciu o TRE, wykłady dla lekarzy pierwszego kontaktu pod kątem realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 34 80. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań, terminów i rekrutacji umieszczane będą na bieżąco.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Stalowej Woli

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021

Kiermasz i inne atrakcje na Tydzień Bibliotek

stw24.pl5 maja 2021