W powiecie

Spotkanie Wójta z Sołtysami na naradzie

Spotkanie Wójta z Sołtysami na naradzie

Tradycyjne stały się już spotkania wójta Jana Pyrkosza i pracowników samorządowych z Sołtysami, podczas których omawiane są bieżące, istotne sprawy gospodarcze i społeczne dotyczące gminy. Ostatnia narada odbyła się 22 czerwca w urzędzie gminy.

Jednym z punktów wtorkowego spotkania było przedstawienie informacji na temat realizacji na terenie gminy Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Udzielając w tym zakresie informacji sekretarz gminy Ewa Marynowska powiadomiła o nałożonym przez Wojewodę na gminę obowiązku podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych osób. Sołtysi zostali poproszeni o zachęcanie w miarę możliwości mieszkańców do szczepień i rozdysponowanie ulotek i plakatów. Sekretarz przypomniała, że na terenie gminy szczepienia prowadzą ośrodki zdrowia w Antoniowie i Radomyślu. Gmina ze swej strony zapewnia dojazd dla osób starszych, czy mających problemy z poruszaniem się do punktów szczepień. Sekretarz przedstawiła także korzyści wynikające z zaszczepienia oraz poinformowała, że na dzień dzisiejszy wskaźnik zaszczepionych osób na terenie gminy wynosi 19,7 %, przy liczbie ludności 7331 mieszkańców.

W dalszej części została przedstawiona informacja na temat programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Z-ca wójta Izabela Szałaj powiadomiła, że jest to rządowy program realizowany w latach 2018-2029 i skierowany do osób fizycznych oraz przedsiębiorców, którzy mogą pozyskać dofinansowanie na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na piece na paliwo gazowe. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 37 tys. zł. W br. gmina w ramach porozumienia z WFOŚ będzie udzielała pomocy w wypełnianiu wniosków, przeprowadzeniu całej procedury w zakresie rozliczania dotacji. Taki punkt już niebawem będzie funkcjonował w urzędzie gminy w referacie inwestycji.

Sekretarz Ewa Marynowska nadmieniła o obowiązku nałożonym przez Sejmik Województwa w zakresie wymiany starych pozaklasowych kotłów, pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno) mających ponad 10 lat. Funkcjonujący program „Czyste Powietrze” może być pomocny w realizacji tego obowiązku. Sekretarz poinformowała także o kolejnym odgórnym obowiązku nałożonym ustawą na właścicieli budynków, którzy zobowiązani będą do złożenia w urzędzie gminy deklaracji o posiadanym stałym źródle ciepła. Akcja zostanie zapoczątkowana z dniem 1 lipca br. i ma służyć propagowaniu wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne piece czy pompy ciepła. Szczegółowe informacje na temat powyższych działań będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom gminy.

Kolejnym punktem narady była informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., którą przedstawiła Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego Izabela Szałaj. Obowiązek spisowy dotyczy każdego mieszkańca i trwa do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Na terenie gminy trzech rachmistrzów dokonuje wywiadów spisowych dzwoniąc z telefonów z początkowym nr kierunkowym + 22. Rachmistrzowi nie można odmówić realizacji spisu. Niedopełnienie obowiązku spisowego grozi odpowiedzialnością karną w postaci kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. P. Szałaj zwróciła się do sołtysów o zachęcanie mieszkańców do spisania się i niezwlekanie z wypełnieniem tego obowiązku.

W dalszej części narady wójt Jan Pyrkosz przedstawił postęp prac w zakresie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z budżetem w 2021 roku. Wśród tych zadań należy wymienić m.in.: kontynuacja modernizacji obydwu SUW, budowa odcinka chodnika w Radomyślu i zaprojektowanie kolejnego odcinka w Chwałowicach, planowana przez powiat z udziałem gminy modernizacja drogi powiatowej prowadzącej do mostu w Radomyślu i samego mostu, odnowa dróg gminnych. W planie inwestycyjnym jest także wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych stale użytkowanych np. urzędu gminy, SUW, oczyszczalni ścieków, GCK. W planie są inne zadania, może drobniejsze, ale również istotne dla mieszkańców gminy. Wójt w trakcie wypowiedzi podkreślił, że obecnie realizacja niektórych zadań nie przebiega w takim tempie, w jakim wszyscy by oczekiwali. Ma na to wpływy przede wszystkim sama procedura przygotowania dokumentacji technicznej danej inwestycji, będąca niejednokrotnie procesem długotrwałym i pracochłonnym. Wójt zwrócił także uwagę na systematycznie rosnące koszty robót budowlanych, cen paliw, materiałów budowalnych.

Na zakończenie wójt poinformował o rozstrzygnięciu przez komisję konkursu na realizację w br. projektów zgłoszonych przez sołectwa i stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”. Wśród dziesięciu zgłoszonych wniosków komisja wybrała pięć, które będą dofinansowane kwotą 20 tys. zł. Wybrani wnioskodawcy zgodnie z przyznanymi punktami to: sołectwo Rzeczyca Długa, Stowarzyszenie PANDOZ z Antoniowa, sołectwo Radomyśl nad Sanem, sołectwo Żabno, sołectwo Orzechów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło U.G. Radomyśl n/Sanem

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021
morsy fb

Otwarcie sezonu morsowego w Zaklikowie

stw24.pl18 października 2021