W powiecie

Zostań osobistym asystentem osoby niepełnosprawnej

Zostań osobistym asystentem osoby niepełnosprawnej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2021 

I Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021, zwany dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

II Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Program ma także zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

III Rodzaj zadań

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

IV Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

V Tryb przystąpienia do Programu

 1. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe
  z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług asystencji.
 2. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym oraz pod względem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do zatwierdzenia.

VI Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na ich realizację

 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Źródłem finansowania Programu edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 80 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.
 3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.
 4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dokonywany jest przez wojewodów.
 5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków.
 6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej.
 7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zatwierdził Minister wraz z kwotą przyznanych środków, na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej w terminie 30 dni od opublikowania przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.
 8. Minister przekazuje środki na podstawie umów zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu.
 9. Maksymalna wysokość środków dla wojewody nie powinna wynieść więcej niż 15 mln zł.
 10. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Programu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy o FS.
 11. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystenta w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.
 12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.
 13. Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% środków przekazanych na realizację tego Programu.
 14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z niniejszym Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

VII  Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

VIII Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

[1]) Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

[2]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o bezpieczeństwie…

stw24.pl27 stycznia 2021

Mammografia w Gminie Pysznica

stw24.pl26 stycznia 2021

Makabryczna zbrodnia w Zdziechowicach

stw24.pl21 stycznia 2021

Punkty szczepień i transport dla starszych w gminie Radomyśl

stw24.pl15 stycznia 2021

Bezpieczne ferie ze stalowowolskimi policjantami

stw24.pl15 stycznia 2021

Poświęcenie kaplicy w domu sióstr św. Józefa na Radnej Górze

stw24.pl14 stycznia 2021

Nowy kocioł gazowy w Zespole Szkół w Radomyślu

stw24.pl14 stycznia 2021
fot.freepik

Złote gody inaczej niż dotąd

stw24.pl12 stycznia 2021
nowa deba czołgi

Głośne badania w pobliskich lasach

stw24.pl12 stycznia 2021